DECLARACIÓ

L'A.C.R. UTOPIA XXI va nàixer l'any 2004. És voluntat d'esta entitat cooperar amb altres grups republicans, sobiranistes valencians i d'esquerra, en la tasca de reflexió i formació, però també en l'acció política directa, en el camí cap a la recuperació de la Sobirania del Poble Valencià i la instauració de la República Valenciana. La promoció de la Llengua i la Cultura Valenciana són objecte principal també de l'acció de l'associació.

17.11.10

Què és i perquè volem la Renda Bàsica Ciutadana?

Article d'Opinió de Joan S. Sorribes (*)

Només fa falta una mirada a quant ens envolta per a adonar-nos que, poc més de dos segles després, el cèlebre lema revolucionari francès -Llibertat, Igualtat, Fraternitat- ha quedat fet esquinçalls en un món en el qual a penes 250.000 individus concentren, ostenten i exerceixen el poder més absolut que la Huma-nitat ha conegut en la seua Història. A penes un quart de milió de persones -si els sumem els seus respectius nuclis familiars, i els cercles socials concèntrics els interessos vitals dels quals se sustenten en mantenir-los directament en el poder, i parlem de no més allà d’uns 10 milions de persones-, en un planeta que xifra els seus habitants en milers de milions, que posseeixen els destins de tots els altres. La Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, buidades de tot contingut en els nostres dies, s'han convertit en una obscena contradic-ció que patim diàriament, i per a alguns, en segons quins racons de la geografia mundial, en una tragèdia quotidiana.

Què té a vore açò amb la Renda Bàsica Ciutadana? Tot, com vorem. He deno-minat “habitants” als individus que conformem això que anomenem Humanitat. No ha estat un lapsus. El lema de la revolució francesa significava, fonamental-ment, retornar a cada individu la seua condició de “Ciutadà”, aqueixa era la seua aspiració, la seua grandesa, en contraposició a la condició d'”esclaus”, primer, i de “serfs”, després, a que la Història havia reduït a la immensa majoria dels humans. No obstant això, el buidatge de contingut, es va donar ja en origen, i la classe que va prendre el poder soterrant el Vell Règim, la burgesia, fins i tot sense haver pres encara la Bastilla les gents del poble parisenc, ja tenia clar els límits i retallades que aqueixes paraules haurien de tindre en el futur. La lluita, des de llavors (per escollir un escenari històric simbòlic i recognoscible) s'ha travat entre els que “venen” la seua força de treball i aquells altres que la “compren”, els que “venen” són els que produeixen i els qui “compren” són aquells altres que posseixen el capital i els mitjans de producció -o els gestionen en el seu nom.

La Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, per alguns, mai va passar de ser un mer formalisme -útil alhora que incòmode, eficaç però al temps molest-, que amb el decurs de les dècades ens ha convertit en productors-consumidors a la immen-sa majoria, mentre que a una minoria cada vegada més reduïda l'ha tornat en únics beneficiaris de tot l'entramat. En la lluita d'aqueixes immenses majories amb aquelles progressivament més menudes minories, la Humanitat ha experi-mentat un desenvolupament com mai abans en cap altre període històric, amb una expansió sense precedents, que ha posat al conjunt del planeta en greu perill per l'expoli sistemàtic dels ecosistemes, i dins d’una espiral sense aparent final de creixement i acumulació de capital, que és l'essència mateixa del siste-ma econòmic-polític-social-cultural hegemónic hui en el planeta… Un desen-volupament sense precedents amb una perversa constatació: ben segur que mai la Humanitat ha gaudit de majors qüotes de benestar, tan cert això com que mai abans en la Història hi ha hagut tants humans, en termes absoluts, vivint en la misèria, abocats a la mort o la penúria i exclosos del mateix sistema de benestar.

En aqueixa lluita entre els de baix i els de dalt, hi ha hagut els seus més i els seus menys, els seus passos endavant i les seues carreres cap a arrere, fins a arribar, en cada període, a diferents situacions d'equilibri, que permetien la reformulació del propi sistema amb la finalitat de perpetuar-se i perpetuar amb ell els privilegis d’unes minories. En els primers anys del segle XX, aquei-xos punts d'equilibri es van anar configurant progressivament en allò que deno-minem “estat del benestar”, un model que es consolida després de la Segona Guerra Mondial i que, ara, amb la qual està caent i la que s'espera, els de dalt corren a desmuntar, dret a dret, conquesta a conquesta, equlibri a equilibri, com esquinçalls de la vella bandera estripada per ells mateixos fins i tot en el moment mateix d'hissar-la, al crit de “crisi”. Com si la crisi que patim hui en algunes latituds no fóra sinó un feble recordatori de la permanent “normalitat” en què sempre van viure les immenses majories de la geografia humana.

Només cal treure el cap per la porta de casa, fer una ullada a internet o qual-sevol periòdic, o fins i tot, senzillament, mirar-se un mateix, per a compren-dre que tot això ha arribat a la seua fi, que el buidatge de contingut del lema francès ha arribat a l'instant de la propi extinció.

No hi ha Llibertat possible on els drets s'impossibiliten, més enllà de la mera formalitat, perquè la necessitat de supervivència de cadascun li obliga a vendre l'única cosa que realment posseeix en tant ésser humà: la seua força de treball. No hi ha Igualtat possible on la “venda” de la força de treball és l'úni-ca opció per a la majoria i la “compra” de la mateixa només és real per a una minoria. No hi ha Fraternitat possible en un món en el qual la Llibertat i la Igualtat queden reduïdes a paraules buides, tan allunyades de la realitat de la immensa majoria com el concepte de bondat o empatia en una gran corporació. No hi ha, ni pot haver, Llibertat, Igualtat i Fraternitat, en un món en el qual els qui en realitat governen ho fan des d'institucions no sorgides de la ciutadania, on la democràcia s'ha convertit en un miratge i en un exercici de control de masses i de pur cinisme. No hi ha, ni pot haver, Llibertat, Igualtat i Fraternitat en un món on determinades circumstàncies o característiques, naturals o adquirides (el sexe, l’extracció social i la posició de partida en el cicle vital, l’accés als béns culturals, les condicions físiques o la capacitat intel·lectual, etc.), determinen el real exercici dels drets i llibertats, la condició de “Ciutadà”, en el seu més ampli sentit, o no.

Doncs bé, tot aquest estat de coses, és com aquella ceba el cor de la qual s'a-maga davall capes i capes. El cor de la ceba, el que ens fa plorar, és precisa-ment que només una part ínfima de la Humanitat té com opció de vida no el vendre la seua força de treball, sinó el comprar-la. Qui està en situació de po-der comprar la força de treball d'un altre, està en situació de controlar l’esdeve-nidor de tots. O dit d'una altra manera, no absolutament paral·lela, qui només té com opció per a sobreviure la venda de la seua pròpia força de treball té tots i cadascun dels seus drets “de prestat” (si els té), hipotecats, controlats, limi-tats… No hi ha Llibertat, Igualtat i Fraternitat possible si els meus drets i llibertats depenen de qui té absolut poder sobre la meua pròpia supervivència. Açò expressat des de l’àmbit personal, té una translació clara en l'àmbit col·lec-tiu, de les societats i dels pobles i nacions. Només des de la sobirania personal els preceptes del lema adquireixen ple sentit, només des de la sobirania de les comunitats humanes, dels pobles i nacions aqueixos preceptes prenen tot el seu valor.

S’ha de recordar ací altre principi essencial: la Llibertat, la Igualtat, la Fraternitat no són ni parcelables ni tenen sentit fora de la triada. Jo no puc ser lliure, ni igual, ni fratern, en tant tots els éssers humans no ho siguen. No puc ser lliure, sense ser igual; ni fratern, sense ser alhora igual i lliure. La universalitat i vera-citat del lema és, justament, el que li atorga la seua plenitud.

I què té a vore açò amb la Renda Bàsica Ciutadana? Tot, vegem-lo. El concep-te de Renda Bàsica Ciutadana (renda bàsica dels iguals, ingrés ciutadà o qual-sevol altra denominació que es vulga utilitzar), és senzill. Consisteix a garantir a cada persona, pel fet de ser-ho, uns ingressos suficients per a poder viure en la nostra societat amb plens drets i lliurement, sense recaptar gens en canvi d'aquesta persona. És a dir, és Renda Bàsica l'ingrés que hauria de percebre qualsevol Ciutadà, de forma universal i incondicionada, que li permetria viure plenament en la nostra societat, com a tal Ciutadà.

Si la Llibertat és el valor primordial de la Humanitat i la Vida és el seu bé primi-geni, garantim-los.

Al capdavall, la de promoure la instauració d’una Renda Bàsica Ciutadana, és una proposta d’aprofundir en la línia de considerar i garantir els drets essen-cials de la persona, de la ciutadania, aquells que emanen de la Declaració Universal dels Drets Humans, dotant-los de “dret jurídic”, tal i com hem fet les societats amb els sistemes públics de protecció universal a la salut, a l’edu-cació, a la seguredat, a la vellesa, a l’incapacitat laboral… I com a tal proposta d’ampliar els límits de garantia social als drets i llibertats, està sotmesa a la contradicció que significa que per a aconseguir que la inmensa majoria es beneficie de la consolidació del dret, una minoria oposa la perpetuació dels seus interessos i privilegis.

Amb una diferència, però, respecte la garantia d’altres drets, com els adés esmentats: si bé garantir l’educació, la salut, la jubilació, els sistemes de pensions, i altres, significava alhora un avanç social molt important i una conquista de les majories productores sobre les minories privilegiades, amb un benestar col·lectiu molt més important, de fet no significaven cap qüestionament del sistema, no significaven cap atac a la línia de flotació bàsica del sistema, ans al contrari perquè la mateixa necessitat del sistema d’expansió i creixement continu implica la necessitat de tindre àmplies capes de la població gaudint d’un nivell de benestar que aqueixes garanties permeten. Però la proposta de Renda Bàsica Ciutadana va més enllà, marca una diferència respecte anteriors conquistes socials: garanteix que cap persona s’ha de vore obligada a “vendre” la seua força de treball per viure i ser Ciutadà.

Té un però, això. Si cada persona rep allò que necessita per a garantir la seua subsistència sense necessitat de vendre la seua força de treball, li hem furtat a l'ínfima minoria en el planeta -aquella que, precisament, adquireix el seu sta-tus i poder d'aquest instrument- bona part de la seua capacitat.

És a dir, la Renda Bàsica Ciutadana vindria a significar una de les pedres angu-lars d'un sistema social on la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat necessàriament haurien de tindre profunds continguts, és dur els drets ciutadans i les llibertats, el moll dels ossos de la democràcia, al cor de la ceba, és una proposta que pre-tén fer callar per a sempre en la Història de la Humanitat el plor tràgic de la misèria i de les desigualtats socials.

Convé que ningú vinga a confondre'ns ara amb nous buidatges de continguts. La Renda Bàsica Ciutadana no és, de cap manera, les rendes de subsistència o altres instruments econòmics de repartició de la renda. No. Cal recordar-lo i insistir: Universal, Incondicionada, Suficient per a garantir la vida i els drets i llibertats.

Per l'exposat, podem afirmar que la superioritat ètica de la proposta de Renda Bàsica Ciutadana sobre allò existent, o préviament existent, no deixa lloc a dubtes. Aquesta proposta s'arrela en el més profund d'una concepció republi-cana i llibertària de la societat, en la construcció d'un utopia possible, alhora que desitjable i necessària.

Queda per dilucidar la seua viabilitat, tant econòmica com social. Per als endevins, alguns advertiments: tenen cru argumentar la impossibilitat de la seua implementació en raó de les despeses que representaria, de fet fins i tot en models de RBC àmplies, no són enormement majors dels costos de refondre els actuals instruments financers en ús (pensions, sistemes sanitari, educatiu, renda, etc) i reconduir-los; també ho tenen malament per a convèn-cer-nos de la seua impossibilitat aquells que auguren que un sistema de RBC suposaria incrementar el parasitisme social, de fet sembla que els valors de cooperació i comunitaris es veurien notablement reforçats. Tampoc sembla que els arguments que centren la crítica en els problemes que podria provocar sobre els fluxes migratoris o la seua inviabilitat en societats molt endarrerides o en aquelles que, malgrat el seu desenvolupament, es mantenen molt lluny del garantisme social i fermes en la desprotecció dels drets i llibertats, puguen tindre massa pes en un debat rigorós.

Així, doncs, queden els arguments negatius que marquen la diferència i que, essencialment, condueixen a formular una sola pregunta: la Renda Bàsica Ciu-tadana, en si mateixa, suposa acabar amb el sistema capitalista? Bé, doncs no. Per si sola no ho suposa, però per descomptat contribuirà de forma fonamental al final de l’hegemonia d'aqueix sistema, tant com al principi d’una altra societat i sistema molt més sostenible, ecològic, democràtic, social, autogestionat. És perfectament possible pensar en ua aproximació a la Renda Bàsica Ciutadana sense eixir dels límits -estrets- del propi sistema (altra qüestió diferent, és la sostenibilitat d’això en termes històrics), però és innegable que la instauració de la mateixa i la constitució del dret social que significa, ara sí, suposen un instrument fonamental que romp una de les “necessitats” bàsiques del sistema.

La Renda Bàsica Ciudana, juntament amb d'altres instruments com una Taxa Tobin i altres mesures penalitzadores d’activitats econòmiques nocives social-ment, la participació dels productors en la gestió i control de les empreses i l'extensió de la democràcia a l'àmbit econòmic, la potenciació dels models econòmics comunitaris, socials i cooperatius, la prevalença social sobre el privat, el dimensionamient de les comunitats a la mesura d’allò l'humanament controlable, la democràcia participativa com a base de la formal, un nou contracte social que inexorablement ha d'incloure com pilars bàsics la sosteni-bilitat i l’ecologia, i un nou contracte de drets i llibertats que arreplegue les necessitats del desenvolupament al que ja hem arribat i de les noves tec-nologies…, sens dubte, són alguns dels punts sobre els quals anem a construir el futur, el nou paradigma… No posar-los en l'agenda ens aboca simplement a la possibilitat, gens insignificant, de la nostra pròpia extinció en tant es-pècie civilitzatòria i en el nostre epitafi ben bé podria resar demà: “Llibertat, Igualtat, Fraternitat…, ho van arribar a escriure i ho van oblidar”.

Nota: Este article està publicat com a pròleg del llibre "Vivir donde quieras" editat per Zambra-Baladre. La versió publicada per UTOPIA XXI conté algunes correccions respecte de l'original.

31.10.10

L'ACR UTOPIA XXI ha participat en la 51 Marxa per la Sobirania Valencia al Puig i ha muntat la seua haima en l'Aplec del Darrer Diumenge d'Octubre a l'esplanada del Reial Monestir


L'ACR UTOPIA XXI ha participat en la 51 Marxa per la Sobirania Valencia al Puig i ha muntat la seua haima el Darrer Diumenge d'Octubre a l'esplanada del Reial Monestir, en el marc de la fira d'associacions del ja tradicional Aplec. En la parada de l'entitat, a més de posar-se a la venda diferents treballs artesanals que es realizen en els diversos tallers que organitzem, i fullets de difusió de les activitats de l'ACR, s'han recollit més de 150 signatures de la campanya "Som Valencians, no Levantinos" i s'han distribuit 250 exemplars del número 32, especial Darrer Diumenge d'Octubre, de La Crida, òrgan d'informació d'Estat Valencià, el partit amb què l'associació manté una relació d'agermanament, cridant a l'organització dels sobiranistes valencians. La Senyera de Lluita i el Penó de Combat, com és costum, han presidit la haima de l'ACR UTOPIA XXI.

23.10.10

L'ACR Utopia XXI continua la seua línia de presència en la xarxa de mercats i fires associatives valencianes

L’ACR Utopia XXI va muntar passat dissabte 23 d’octubre una haima en la Fira d’Associacions de Paterna. Després de la presència en el Mercat Medieval de Bètera passat dia 9 d'Octubre, i de les haimes instal·lades durant l'estiu a Silla, Massanassa, Sagunt i Sogorb, l’associació sobiranista i republicana valenciana ha participat una vegada més en la xarxa de mercats i fires associatives, amb una bona acollida, venent i repartint els seus materials promocionals i informatius. En la Fira han participat una setantena d’entitats culturals, cíviques i ONG’s radicades en la comarca de l’Horta i en la ciutat de València. El Penó de Combat i la Senyera de Lluita sobiranista i republicana han presidit, com és costum, la haima de l’ACR Utopia XXI. El pròxim Darrer Diumenge d’Octubre, l’associació té previst muntar la seua haima en l’Aplec que tradicionalment s’organitza en el Puig a l’esplanada del Reial Monestir, una vegada acabada la Marxa per la Sobirania Valenciana que recorrerà el camí de València al Puig.

 

21.10.10

Dos iniciatives per promoure els productes valencians tradicionals: Terra Valenciana i el Raco de lo Nostre

Ens arriba la notícia de dos iniciatives comercials en la xarxa dirigides a promoure els productes tradicionals valencians. És tracta de dos botigues online, dos comerços que emprant les TIC volen posar a l'abast de la gent productes de qüalitat amb uns denominadors comuns, el fet de ser valencians d'arrel i el fet de ser tradicionals o artesanals.

La primera de les web és Terra Valenciana, i en l'equip de la mateixa figura un conegut, Pere Palés. Amb un bon aparador que de segur trobareu interessant si visiteu la pàgina, centra la seua oferta en la confecció de lots, una bona opció quan penseu de fer algun regal original.

La segona de les webs és El Racó de lo Nostre, i al davant hi ha Vicent Moscardó Granero. La seua oferta contempla més el producte concret. Una bona opció també per trobar aquella "delicatessen" que pot abellir en algun moment i no perdre la memòria dels productes artesanals i tradicionals valencians.

Cervesses, vins, nisteles i licors, patés, confitures, variants i aperetius, conserves, olis, xocolates, torrons, formatges i embotits..., d'arreu de les comarques valencianes.

I com que ens arriba la notícia i ens semblen bones iniciatives, vos les traslladem i vos recomanem la visita a les webs d'estos emprenedors valencians..., i, òbviament, a què els tingueu en compte en les vostres compres.

15.10.10

La proposta "annexionista" de Solidaritat Catalana-PSAN: un full de ruta cap a la debacle i la balcanització dels països del "bon dia"

Article d'Opinió de Joan S. Sorribes
A poques setmanes de les eleccions al Parlament de Catalunya (eleccions caracteritzades perquè per primera vegada el que està en qüestió allà és si Catalunya caminarà en el futur per una drecera cap a la seua pròpia independència o es mantindrà agenollada en els marcs estrets i ja transitats de l'autonomisme-constitucionalista -o la seua versió federalitzant espanyola com a màxima i hipotètica versió-), a poques setmanes, repetisc, els de Laporta s'han trobat amb un full de ruta sobiranista (pan)català de la mà de Guia i els del PSAN.
El PSAN, eixe flascó de les essències del pancatalanisme polític que algun dia algú haurà de prendre's seriosamentr d'analitzar per la influència sobredimensionada que ha tingut des de la seua constitució sobre l'esquerra i el nacionalisme tant a Catalunya com al País Valencià, ha aconseguit que el mediàtic ex president del Barcelona FC reconvertit a la funció política (no està molt clar per a la majoria si per convertir-se en un pol de l'independentisme català amb vies d'aconseguir eixa independència o, precisament al contrari, per posar-li pals a les rodes a la independència de Catalunya) acceptara d'una sola assentada tres trets definitoris del procés sobiranista català:
El primer, un marc nacional nou (els Països Catalans i no Catalunya -ja sé que per Guia tot es reduix a una simple qüestió de noms i que "és molt senzill" dir-li a tot Catalunya...).
El segon, que sense canviar per res el subjecte de sobirania (que continua sent Catalunya, l'estricte i vell Principat) perquè els valencians i illencs i..., no existim sinó com a mers municipis per supost catalans però extra-principantins.
I el tercer, un full de ruta basat en dos fòrmules òbviament diferents per construir el nou Estat català: els catalans del Principat de Catalunya accedirien per la ratificació de la seua pròpia constitució sobirana en eixe procés sobiranista que implica la seua declaració d'Independència, elaboració de la nova Constitució catalana i ratificació de la mateixa per refrend ciutadà..., però els demés cridats a ser ciutadans catalans, és a a dir, els valencians, balers..., senzillament ens adheriríem municipi a municipi, sense considerar-nos per a res en la nostra condició de poble..., dit d'una altra manera, per la via de la reclamació territorial o de l'annexió. 
Està última afirmació és així de contundent, no sols per les dues vies diferents de constituir-se en ciutadans d'eixa nova Catalunya proposada per Laporta-Guia (repetim: a la Catalunya de hui el dret a decidir l'exercixen com a poble català i és el subjecte de sobirania, el Poble català, qui sentencia el resultat, però a les Illes i a País Valencià serien els municipis els qui posteriorment subscriurien una Constitució ja aprovada i s'adheririen a un estat ja constituït), sinó també per dos fets que això ineludiblement comporta: el primer, només per la via d'un conflicte de reclamació territorial o d'annexió disfressada d'autodeterminació municipal és podria dur a terme (no a Catalunya, on no cap dubte que la voluntat majoritària en determinat municipi expressada en sentit contrari no implicaria no sotmetre's a la voluntat superior del subjecte de sobirania que és el poble català); el segon, la falta de reconeixement d'altre subjecte de sobirania distint al del poble català implicaria inevitablement per als valencians canviar l'actual status de "dependència" d'Espanya a un futur status de dependència de "Catalunya", encara pitjor perquè almenys formalment en España han hagut de transigir en considerar-nos una "comunidad" amb certa capacitat d'autogovern administratiu, però no pot haver ni això per alguna cosa que senzillament no es reconeix i, per tant, no existeix.
Se li ha de reconèixer a Guia i al PSAN el doble mèrit d'influir com ho ha fet sobre el televisiu Laporta i la seua Solidaritat Catalana alhora que, claret i català, proposa com a full de ruta per a la construcció dels seus Països Catalans la balcanització d'esta part de la Mediterrània occidental on saludem amb un "Bon dia". Un mèrit que confon la senzillesa amb la ximpleria. Un mèrit trist i miserable, però mèrit al cap i a la fi. 
Ara bé, eixe reconeixement, tot cal dir-ho,  té tramps, i no sols l'ironia amb que el faig, en el fons només pot haver-hi una raó perquè Laporta haja fet seus els postulats de Guia: que els importa tres pebrots València i els valencians, que només han fet balanç de beneficis i perjudis d'eixe full de ruta en el propi mercat interior del Principat de Catalunya i els ixen els comptes (de no ser així, l'únic procediment coherent hauria de ser exercir el dret de decidir, la participació en la declaració d'independència, el refrend de la constitució catalana i la construcció del nou estat en un sol procés i amb una sola velocitat...).
I se li ha de reconèixer a Laporta i la seua SC la pautada tasca de desestabilització i i manipulació de l'independentisme català, atacant l'únic full de ruta realment i radicalment transparent, gosat i rigurós que a dia de hui s'hi ha plantejat: el representant pel Reagrupament Independentista encapçalat per Carretero. Contra l'original una còpia quasi igual, però amb unes diferències que dinamiten el poderós missatge original.
Els valencians, i sobretot els valencianistes, amb la proposta de SC-PSAN ens juguem alguna cosa més que fa uns dies, ara ja no es tracta ni de fraternes relacions entre sobiranistes d'una i altra nació, i de complicitats entre veïns que patim negres i iguals circumstàncies, ni de col·laboracions entre iguals per resoldre problemes comuns..., ara en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya: ens juguem l'interlocutor de l'independentisme català que tindrem en els pròxims anys, o més exactament si en tindre interlocutor (malament ho podrem ser per algú per al qual no existim, o no vol que existim, en tant que valencians).
Bé, dit queda. Però ací ve la qüestió principal que importa, almenys aquella que ens importa als valencians, i nosaltres què? Continuem transitant per les dreceres ja transitades d'un encaix impossible en Espanya, de la mà d'un autonomisme-constitucinalista exhaurit a força d'impossibilitats, transitem cap a un encaix en eixa Catalunya Gran que se'ns proposa com l'alternativa..., o ens decicim d'una vegada ja a esdevenir els únics protagonistes del nostre propi futur, a prendre en les nostres pròpies mans l'esdevenidor, a marcar nosaltres mateixos el nostre propi full de ruta cap a la recuperació de la nostra sobirania i la construcció del nostre propi estat valencià..., al capdavall, a ser lliures i ser valencians.

1.10.10

Escola Valenciana commemora els seus primers 25 anys amb una Festa pel Valencià el 9 d'Octubre, Diada Nacional Valenciana


Escola Valenciana complix enguany 25 anys de vida, en els quals s’ha convertit en el principal moviment ciutadà en defensa del valencià, convocant any rere any un seguit de mobilitzacions que agrupen centenars de milers de valencians, com les Trobades o el Circuit de Música en Valencià. Enguany en la celebració del 9 d’octubre, Dia Nacional Valencià, Escola Valenciana realitzarà una festa commemorativa al passeig Marítim de la capital.
L'ACR Utopia XXI volia estar present en esta commemoració al costat d'Escola Valenciana, participant en la Fira d'Associacions que organitzen, i així ho vam comunicar als organitzadors. Dissortadament no podrà ser així ja que l'organitzacio ens ha comunicat que no han trobat un espai disponible en el passeig Marítim de València per a la Haima de 9 metres quadrats que l'ACR Utopia XXI demana poder instal·lar. No obstant esta circumstància, estarem allà, sense Haima, però amb tota la il·lusió i el compromís compartit pel futur del valencià.
Este és el programa d’actes facilitat pels organitzadors:


"Programació de la Festa pel Valencià

Tota la programació de la Festa pel Valencià que celebrarem el 9 d’octubre al Passeig Marítim de la ciutat de València, la vostra Festa.
L’ acte per commemorar els 25 anys de Trobades d’Escoles en Valencià que celebrarem amb una Festa pel Valencià multitudinària al passeig Marítim de la ciutat de València, obrirà les portes a les aportacions i la participació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, el màxim nombre de xiquets i xiquetes, jovent, famílies, el món associatiu, el món cultural i el món educatiu. Gent de les comarques que mostren en el seu dia a dia l’estima per la nostra llengua.
És un acte per a celebrar 25 anys d’esforç en la normalització del valencià a les aules i al carrer, per a escenificar les claus del futur de la nostra llengua i per a visualitzar més intensament una data clau per als valencians i valencianes, el 9 d’octubre.
Volem que aquesta festa servisca de punt de partida per a reviscolar i donar veu i visibilitat als valencians i valencianes que tenen una visió de la diada del País Valencià molt allunyada de la visió de l’actual govern valencià. En aquest sentit, s’està dissenyant una celebració que puga durar tota la jornada i que reunisca ciutadans de diferents generacions en diferents actes.

PROGRAMA D’ACTES
De 10:00 a 16:00 hores
Monument commemoratiu: LA CLAU QUE OBRI TOTS ELS PANYS
Durant tot el matí, els xiquets, xiquetes, pares, mares i docents de cada centre educatiu que haja participat en la realització del “Llibre de la clau” aniran dipositant-lo en l’escultura. Clica ací per conéixer millor l’escultura
Actuacions
Durant tot el matí se succeiran diferents actuacions de grups de xiquets i xiquetes vinculats a centres educatius o a associacions comarcals presentats per Pep Castellano, Cantó Nieto, Iolanda Muñoz i Enric Esteve.
Entre les quals: La Coral del Micalet estrenant el poemari de Marc Granell, Grup Trobada, Àlvar Carpi amb el tema Tu Tens la Clau, Paco Muñoz amb una gran coral d’alumnes de Torrent, Marcel el Marcià i moltes més actuacions musicals i sorpreses d’escoles valencianes d’arreu de les comarques.

Tallers infantils
Les coordinadores comarcals seran les encarregades de donar suport al major nombre de centres educatius participants a les Trobades 2010, per tal de portar a la Festa del 9 d’Octubre els tallers que han preparat a la seua Trobada. Així mateix, també es convidarà associacions culturals i universitats que realitzen tallers (danses, ceràmica…). Igual com en qualsevol Trobada, l’organització facilitarà l’espai i les taules per a realitzar cada taller.
Fira d’Entitats
Les entitats de País com els sindicats, Fapa, entitats culturals, entitats ecologistes, editors, etc., tindran un espai per a informar sobre les seues activitats.

Dinar
De 21:30 a 00:30 hores
Concert Obrint Pas
El grup Obrint Pas, farà un concert especial amb diverses sorpreses que tancaran la Festa pel Valencià".

22.9.10

Perquè hem de fer vaga el dia 29 de Setembre...

Article d'Opinió de Joan S. Sorribes

Vivim enmig la voràgine d'una crisi social i econòmica històrica, sistèmica..., portem dos anys de crisi i tenim per davant molta crisi encara, anys i anys de crisi. I això als països desenvolupats, al nostre per exemple. A la resta del planeta, la crisi sempre ha sigut l'estat natural de les coses.
 
Dos anys des què es deslligà l'actual crisi i dos anys en què les polítiques que s'han anat empenyent des de les institucions fora de tot control democràtic que regixen els destins de la Humanitat -des dels centres de poder en què al voltant d'un quart de milió de persones i els seus cercles immediats d'afins (famílies, grups d'interessos, executants servils)-, imposen els seus designis a la resta de la Humanitat formada per milers de milions, tenen un fil argumental, dia a dia, més evident: fer pagar a tots allò que és principalment responsabilitat seua.
 
L'evidència ens parla de xifres ultramilionàries que s'han transferit des de mans públiques a mans privades, sense retorn ni condicions, ens parla d'una acumulació de poder i de capital com mai abans, ens parla del progressiu desmuntatge d'aquell equilibri precari que significava l'anomenat estat del benestar...
 
Només cal mirar la situació dels precaris, la immensa majoria dels treballadors, dels pensionistes, dels joves, dels exclosos socialment..., la pèrdua de drets socials a que ens aboquen les reformes formulades ja i les que es formularan dins de poc, ens retornen ens els països desenvolupats a situacions semblants a les dels principis del segle XX. A la resta del planeta, però, no milloraran les coses.
 
Les raons concretes de la vaga general convocada per al pròxim dia 29 de setembre estan pròdigament explicades en desenes de manifestos sindicals. Curiosament alguns dels signants d'eixos manifestos i crides a la vaga hui, són els mateixos que durant dècades han practicat de forma còmplice un sindicalisme de concertació, burocràtic, venut i indigne.

Però pare'm compte: tenim raons sobrades per a sentir una profunda ràbia, i eixa és i ha de ser la primera de les raons a favor de paralitzar absolutament tot el país el pròxim dia 29. Que ningú es confonga, és veritat que hi ha un sindicalisme indigne del Poble Treballador, però també ho és que no farem vaga per ell, sinó contra ell. I ho farem en defensa dels Drets Socials, des del sindicalisme combatiu i els moviments socials-populars, que també estan ahí.

No ens falten raons per anar a la vaga general. I no poder dessoir-nos sense trair-nos. Hem perdut tantes coses pel camí..., som tan eternament perdedors..., que confabular-nos per no perdre la dignitat és l'altra gran raó que tenim per a què el dia 29 de setembre se senta la nostra veu alta i clara, una veu forta i trunyent que cride als quatre vents: Prou!

I n'hi ha una tercera raó ineludible que m'encomana a recolzar la vaga general i a demanar-vos a tots que ens acompanyem els uns als altres en eixa data: no podem callar més, perquè no tenim només la responsabilitat sobre nosaltres, sinó també sobre les generacions que van a viure les conseqüències de no dir res i acceptar els designis dels de sempre. Per compromís solidari, eixa és l'altra gran raó d'anar a la vaga el pròxim 29 de setembre.
 
El 29S serà un dia més. Un dia de lluita que hem de procurar que siga un punt d'inflexió, al temps que no oblidem que més important encara que el 29, és saber què hem de fer el 30 i en desembre després i en 2011 i en 2018... Un dia més, sí, però un dia en què la ràbia, la dignitat i el compromís solidari pot ser la diferència entre ser Ciutadans o deixar de ser-ho.
 
Per això, jo el 29 de setembre faré vaga. I vos demane a tots i a totes que féu vaga.

17.8.10

Ha mort hui Francesc Santacatalina, president d'Esquerra Valenciana: Paco, la lluita continua!

Article d'Opinió de Joan S. Sorribes

Se’ns ha mort Paco. Francesc Santacatalina ha fet el traspàs enmig l’agost, amb només 60 anys. Un mal vent se l’ha emportat.
 
Algú va dir que la vida no cal omplir-la d’anys, sinó els anys de vida, el Francesc que jo tinc a la memòria, que viurà en mi per molts anys era un home ple de vida. Un home, com l’hem volgut subrratllar en la seua esquela, citant una frase d’un altre republicà, Manuel Azaña, quan sentencià: “la llibertat no fa feliços als homes, senzillament els fa homes”.
 
I és que Paco tenia vida, molta i ben viscuda i ben emprada, des què començà en la seua Alcúdia natal a entrar en contacte amb cercles valencianistes i progressistes, i poc després pujà a València a estudiar a la Universitat i s’integrà en la lluita antifranquista, Paco no va deixar que passarà un any sense omplir-lo de vida, de lluita per la llibertat.
 
Francesc Santacatalina, recent vingut a València, participà molt activament de la lluita contra la dictadura, entrant en contacte amb l’oposició d’esquerres, i molt concretament amb sectors trosquistes valencians i nacionalistes valencians, i des de la militància i l’activisme cresqué com a persona, com a home.
 
Les sigles de les diferents organitzacions per les quals transcorregué la seua vida política no ve al cas, excepte per dir que mai va ser dels ortodoxos de cap ortodòxia,i per a assenyalar que la seua última militància va ser com a president d’Esquerra Valenciana, tancant un cercle vital de compromís, de lluita i de vida, l’organització en la qual trobà que el seu esperit republicà, sobiranista valencià i esquerrà podia perdurar.
 
Paco, l’amic i company, el germà de lluita, perdura en la memòria dels qui l’hem conegut i dels qui hem anat amb colze amb colze en diferents moments del seu periple. 

Paco, la lluita continua!


7.5.10

L'Hijab prohibit i un cert progressisme mixorrer

Article d'Opinió de Joan S. Sorribes

Ho plantejava fa unes setmanes, per exemple, Ignacio Escobar: “ ¿algú sap explicar-me perquè en un col·lege públic una alumna no pot dur el vel (l’hijab) però una professora pot ser monja (i vestir hàbit)”. Bé, realment, arguments no falten -ni en un sentit ni en un altre, per acceptar amb normalitat l’ús de l’hijab a Europa -que puguen haver minarets a Suïssa o que n’hi haja menús amb carn halal en segons quins centres públics o qualsevol altre exemple que se’ns puga vindre al cap- o per rebutjar-ho.

Una primera qüestió, a la qual ja em vaig referir fa uns mesos en un article publicat també ací (El Burka i l’Hijab): no és pot posar al mateix nivell l’ús de l’hijab (que, efectivament, és un element provinent d’una tradició religiosa, però també cultural, no agresiu amb els drets humans) que el del burka (clarament atemptatori amb les dones i amb un declarat propòsit: fer-les invisibles, negar-les; és a dir, comparable al que significa l’ablació del clitoris ). I tampoc no val fer les trampes conceptuals com acudir a l’argument de l’imposició (que quan és certa, l’imposició, és rebutjable: supose que com també ho és batejar els recent nascuts o fer la primera comunió -o és que als xiquets i xiquetes se’ls bateja i fa prendre la comunió amb plena consciència?-…

Hui, un amic em preguntava si amb tanta comprensió no acabaria la meua companya sentimental lluint l’hijab. Ho confesse, no tinc la resposta. Puc dir que els valencians, valenciano-parlants, hem acabat parlant castellà d’una forma molt general, que els valencians -tots- no li fem oig a les hamburgeses anegades de keptxup i l’arròs tres delícies, que els valencians, en fi, no som precísament impermeables a les incorporacions culturals -i, ai, a les imposicions…- (és a dir, som igual d’impermeables que la resta dels europeus)…, tampoc no trobe, per incidir en la reflexió amb què començava l’article, que ens pose dels nervis en la nostra laica societat i aconfessional legalitat conviure amb tot el seguit de símbols religiosos i de valors culturals acomparables als que correspon l’hijab, sempre i quan eixos símbols i valors siguen els de la cristiana Europa… Així què, ja ho dic, no tinc resposta a la pregunta de l’amic, però si la meua companya sentimental li pega per posar-se un mocador, crec que em preocuparé sobretot perquè el seu somriure continue sent entranyable i viu, i potser m’ho prendre -o ho farà, qui sap- com un homenatge als més de 150.000 valencians moriscos que foren expulsats fa uns segles d’este, també el seu país…

Què hi ha, doncs, d’important en l’hijab i les periòdiques polèmiques que genera el seu ús. Doncs fàcil: l’hijab es correspon a una minoria inmigrada de certa importància demogràfica ja en Europa, però sobretot que està minoria és el “sud”. Ho direm amb unes paraules que el mateix amic que em preguntava sorneguer usava fa uns mesos per descriure’m la geopolítica que vivim en este inici del segle XXI: “Europa -Occident, per entendre’s- és l’Imperi Romà en el moment del declivi, lluitant contra els barbars. Però ara els nostres barbars no són al nord, són al sud, i com aquell quan guanyen la guerra és perquè ja estaven dins”. A més, els nostre Cèssar es va quedar sense enemic roig amb la caiguda d’un mur fa unes dècades i ja sabem que fabricà ràpidament tot un altre poderós satan que esgrimir com a raó de les seues guerres preventives: bandera roja caiguda, bandera de mitja lluna enlairada. Eixa és la por visceral que provoca l’hijab, i no les falses proclames pels drets humans i les hipòcrites raons esgrimides per impedir el seu ús -voluntari i natural- mitjançant la prohibició.

Em sembla perfectament entenidor que la dreta i el confessionalisme cristià s’arrapen els vestits davant un senzill hijab, però em preocupa i molt que una part de l’esquerra adopte semblants raons i postulats, perquè això només pot desembocar en alimentar perillosament la xenofòbia convertida en islamofòbia. Però és que, a més, eixos plantejament em semblen poc intel·ligents i pràctics per resoldre els problemes de la integració de la població inmigrada -d’esta població inmigrada, concretament, de la musulmana.

Efectivament, raons les hi ha en un sentit i en un altre, i el sentit comú sembla que ens exigix trobar una certa mesura, un cert equilibri, que ens evite afractura entre un “nosaltres” que siga excloent d’un “ells”. Confondre el laicisme -que és un valor irrenunciable de la democràcia republicana- amb la defensa de “los valores de Occidente” només pot portar-nos a ser de nou “la reserva espiritual” que proclamava aquell dictador dels qüaranta anys.

20.4.10

25 d'Abril, a la plaça del Mercat de València a les 12:30 h: Per la Sobirania Valenciana!

(Pel seu interés, reproduïm la Crida del secretari nacional d'Estat Valencià -i membre de l'ACR Utopia XXI- als sobiranistes valencians per participar en la manifestació per la Sobirania Valenciana del pròxim diumenge 25 d'Abril)

Amics i amigues, companys i companyes:

Fa unes setmanes, un grup de valencians vam prendre’ns la responsabilitat de tornar a convocar en el dia 25 d’Abril un acte nítidament polític a favor de la recuperació de la Sobirania del Poble Valencià, que en la data de 1707 per la força de les armes se’ns va substraure, esborrant-nos del mapa dels pobles lliures del món. Uns mesos després d’aquella batalla lliurada a Almansa, a les vores del nostre país, la monarquia borbònica espanyola oficialitzava, el 29 de juny, “por justo derecho de conquista”, la seua voluntat de convertir-nos en una colònia mitjançant la derogació dels nostres Furs, la nostra Constitució antiga, i de les nostres institucions sobiranes que conformaven aquell vell Estat valencià en forma de Regne. Més de tres-cents anys després, ací estem, vius encara, sotmesos encara al poder colonial d’Espanya, sí, certament…, però vius com a poble, i alguns irreductibles i confabulats per tornar a recuperar la llibertat.

Uns quants valencians, per segon any consecutiu, ens hem pres com a responsabilitat conmemorar esta data nefasta per als valencians, el 25 d’Abril, com un vertader dia de la ràbia, com un autèntic dia del compromís per recuperar allò que ens va ser arrebatat, allò que va costar milers de vides de compatriotes, allò que a dia de hui ens impedix la llibertat, perquè aquell Decret de Nueva Planta ha sigut reeditat després en moltes ocasions, l’última d’elles en forma d’eixa Constitució espanyola de 1978 que ens va deixar la dictadura de Franco com heretat perquè el Borbó continue sometent-nos…

No podem compendre un 25 d’Abril conmemorat el 24 o el 26, com no podem comprendre una conmemoració d’esta data que no situe la reivindicació de la Sobirania Valenciana com expressió unitària de la voluntat de tots i de totes de comprometre’ns amb un futur nostre, lliure, solidari…, els molts problemes i situacions injustes i indignes que vivim els valencians tenen 364 dies en l’any per ser posats en el carrer i per reclamar-ne una actuació distinta, el 25 és el dia d’unir les veus i les mans front a la situació més injusta i indigna que vivim: estar encara sotmesos a Espanya i ser espanyols per la força de les armes.

Per a nosaltres el país és la gent, i el futur del país, de la gent que viu de Vinaròs´a Oriola i vol compartir un demà junts, es condensa en una sola expressió: Sobirania! La condició necessària i imprescindible per a poder construir un futur distint és tindre els instruments per a fer-ho en les pròpies mans, tindre les claus de la nostra casa és condició sine qua non per poder construir un demà de tots i de totes. D’això se’n diu: Sobirania!

Per segon any consecutiu hem volgut que esta conmemoració política fora una conmemoració unitària de tot el valencianisme polític que reclama la recuperació de la sobirania. Per segon any consecutiu, formalment convoquen la manifestació de diumenge 25 d’Abril a les 12:30 de migdia, des de la plaça del Mercat de València fins les Torres de Quart, aquelles organitzacions que han volgut assumir públicament esta responsabilitat, i a la mateixa s’han adherit les entitats que han volgut fer-ho. Els qui hem assumit esta responsabilitat com organitzacions polítiques ho fem com a mers instruments de tots vosaltres, els sobiranistes d’arreu el país, no importa en quin partit militeu o si militeu o no en alguna organització.

Em dirigisc a vosaltres, com a secretari nacional d’Estat Valencià, un dels tres partits convocants junts a ENV i RVpve, per fer-vos una crida a tots i a totes:

Vos convidem a fer vostra la manifestació, a prendre en les vostres mans la responsabilitat, a alçar la veu ben alta i clara amb un sol crit:

Valencians, Sobirania!

Vixca València Lliure!

Joan S. Sorribes,

secretari nacional d’ESTAT VALENCIÀ

26.3.10

Cap a la transformació per la Lluita conscient

Article d'Opinió de Lluís Ronda i Berenguer
(publicat originalment a http://lluisronda.blogspot.com/),
que reproduïm pel seu interés

“Els éssers humans s’anguniegen per l’opinió que tenen de les coses, no per les coses mateixes”

“De la mateixa manera que no es pot governar en contra del sistema econòmic-capitalista, tampoc cap polític podrà actuar d’esquena als interessos d’aquells que el sustenten. Serà desestimat.”I

nterès general i bé comú esdevenen motius (d’engany) del capitalisme universal: l’home és l’eina de producció i consum en continu creixement que genera progrés i modernitat. La seua felicitat i plenitud és en funció del seu capital i bens materials guanyats en aquesta vida de competició. Tot és objecte de negoci i gira al voltant del benefici econòmic. Es monetitza tot àmbit. La privatització de bens i serveis públics i el control econòmic i financer en mans d’institucions que representen la globalització i el lliure mercat, provoquen precarietat i degradació en els llocs de treball, homicidis laborals, atur, desigualtat, exclusió social, pobresa, injustícia, contaminació, explotació, violació i depredació dels recursos naturals, extermini de pobles i d’espècies, etc.

L’augment de la pobresa i l’atur a Europa en aquestos darrers 20 anys ha segut espectacular, tot un exemple del que comporta aquest “model” polític-econòmic actual. En aquestes circumstàncies, el paulatí enfonsament dels drets socials aconseguits per la lluita obrera després de la 2ª guerra mundial, és indici de l’anihilament sistemàtic d’ideologies i sentències fins fa poc temps fonament de les polítiques anomenades d’esquerra. Els equilibris socioeconòmics dels territoris es dessacralitzen i es trenquen en nom del capitalisme global a través de multinacionals i amb l’ajut i protecció de l’OMC, el FMI i el BM. Els drets humans no existeixen per aquells que són obligats a abandonar les seues terres ni pels que, lluitant i resistint en defensa de la seua terra i cultura mil.lenàries, en són assassinats vilment per sicaris contractats o per exèrcits d’estats totalitaris en tant que els líders mundials i els seus “mass media” (global settler of minds) ens amenitzen amb discursos farcits d’ornamentades al.lusions a la llibertat, la pau, la justícia i els drets dels pobles, alhora que ens alerten sobre el perill del terrorisme internacional que ens amenaça, quina paradoxa! La tecnocràcia simbolitza el model polític del capitalisme i la globalització, la indústria armamentística i els exèrcits financen les seues campanyes en busca de la victòria “eleccional” que sotmet o subjuga els pobles en nom del deute extern, el progrés, la uniformitat, unicitat, homogeneïtat burocràtica… en base a una llengua, una cultura, una moneda única, un mercat mundial… i una via pecuària per a les masses impulsives. L’imperi és el “sistema” capitalista. Les seues eines: diner, poder i exèrcit. El seu axioma: “tot ens és objecte de negoci”. La societat benpensant se n’adona de la estupidesa i l’absurditat que representen les ideologies polítiques tradicionals en boca dels seus autoritzats, el desencís de la societat respecte a aquest model de democràcia creix dia a dia: especulació, tractes de favor, prevaricació, transgressió de drets humans, corrupció, mocions de censura, la injustícia de la justícia… en són indicadors d’una democràcia prostituïda, el poble ha perdut el poder! doncs la lluita entre partits ja no és ideològica, sinó esdevé pugna per vorer qui de tots serveix amb més “eficàcia” els interessos del “sistema”, allunyats, per tant, de la condició ètica que representen els programes electorals en els quals confia la ciutadania per autoritzar l’exercici del govern i de la dimensió humana que defineix al polític.

Davant aquesta dissoluta situació sociopolítica i mediambiental que sofreix el planeta, la humanitat ha de plantejar-ne la necessitat d’abaixar-se’n d’aquest tren temerari de la competitivitat, el consumisme, el creixement continu, l’expansió, l’explotació… Hem d’unir-nos en aquesta lluita per la salvació del planeta, no podem trair a la societat i a nosaltres mateixos col.laborant, alimentant o promocionant el “sistema”. Xarxes socials, mitjans de comunicació lliures i independents, associacions, trobades internacionals… hem d’aconseguir crear una consciència global de la realitat que ens empènye a comprendre la urgent necessitat de transformar l’actual sistema d’usos.

Els equilibris socioeconòmics dels territoris han de ser restaurats recuperant l’agricultura ecològica, el desenvolupament rural i sostenible i la sobirania alimentària, tot eliminant les grans superfícies que arruïnen el xicotet comerç de tot gènere. Cal restablir una indústria amb producció ètica que elimine les deslocalitzacions. Dotar de sentit i dignitat el nostre treball diari. Cal rebutjar el militarisme i la indústria armamentística del món, respectar la diversitat i la diferència en nom de les cultures, la convivència, la pau i els drets humans. Cal encetar una política de sobrietat, destinada a viure amb les necessitats reals evitant ser víctimes dinàmiques d’aquest consumisme salvatge.

Partint de l’actual situació, hem d’intentar restaurar l’harmonia entre ésser humà, natura i economia, encara que per aconseguir-ho siga inevitable “tenir consciència” d’un decreixement que comportaria, sense cap dubte, el nostre compromís ferm de renunciar a certes “comoditats” o “plaers”.Abnegació, sacrifici… difícil, dur, però no hi ha altra alternativa si volem salvar el planeta i l’esperit humà, si volem transformar aquesta societat.

6.3.10

L’alcalde d’Alboràia, un nostàlgic de l’Espanya en blanc i negre

Article d'Opinió de La Rosa Blanca

Vull contar una història més aviat pròpia de temps passats, vigilants hem d’estar perquè aqueixos temps no volen a arribar.

En un poble, Alboràia gran poble de gent emprenedora i treballadora. Un grup professional de teatre que s’inicia, compromís tenia d’utilitzar el Teatre Agrícola per a estrenar una obra; l’ajuntament no els anava a pagar solament com recaptació per a cobrir despeses la taquilla s’anaven a quedar , això no haguera cobert ni la meitat del gastat, il·lusió per estrenar, publicitat havien realitzat el públic ja cridat per a la funció, apareix el feudal (l’Alcalde) fora d’escena i tres dies abans amb aptitud dictatorial en el carrer els deixa, suspesa la funció, sense mes explicació.

De nou es produeix un atemptat contra la cultura, aqueixos senyors mes propis de temps passats, o fills ideològics, feixistes per vocació i convicció, segueixen pensant que la cultura que no poden controlar, no existeix i passen a suprimir-la.

El teatre no és patrimoni de ningú i menys de cacics com l’alcalde d’Alboràia, la cultura és patrimoni històric de tots, consciència i magisteri social, avantguarda ideològica per al benefici dels desprotegits.

Ja n’hi ha prou d’actuacions intolerables i dictatorials! Prou d’atemptars contra el teatre!
Per un teatre lliure, no al servei i dirigit pel poder!

Per això hui ens hem concentrat, a les 22:00 hores, enfront del Teatre Agrícola d’Alboràia. Per això vos demanem que ens acompanyeu.

31.1.10

L'ACR Utopia XXI se suma a la convocatòria sobiranista valenciana del pròxim 25 d'abril


L'ACR Utopia XXI se suma a la convocatòria sobiranista valenciana del pròxim 25 d'abril. A dia de hui a més de la nostra entitat, han declarat el seu suport Estat Valencià, RV-pve, ENV i l'ACV Jardí D'Aiora. Per València, tot!


9.1.10

L'arquebisbe de Granada incita a la violació de les dones que avorten

Article d’opinió de Joan S. Sorribes

L’arquebisbe de Granada, Javier Martín, explicava fa només uns dies als seus feligressos en la Catedral que la dona que avorta “mata a un xiquet indefens” i que, per tant, “dóna als varons la llicència absoluta, sense límits, per abusar del seu cos”. Ni boca solta ni irreflexiva, les paraules de l’arquebisbe granadí, una clara incitació a la violació de les dones que exercixen el dret a la interrupció de l’embaràs, van ser posteriorment reafirmades i explicades per l’oficina d’informació dels Bisbes del Sud d’Espanya, ja que “l’abús que comet una dona contra el seu cos i el seu fill” en la mesura en què no està castigat legalment les “deslegitima” i dóna als homes “llicència absoluta, sense límits, per abusar”. L’arquebisbe pronuncia estes paraules després d’afirmar també que els crims del nazisme no eren tan repugnants com els que permet l’actual llei d’interrupció de l’embaràs, entre altres caritatius pensaments, potser no massa fonamentats però profundament fonamentalistes. Tot un sant varó...

I ací no passa res…, o sí? Sí, ací se subvencionen els grups proavortament, l’ensenyament religiós i les estructures de la secta més gran del planeta.

7.1.10

L'ACR Utopia XXI va donar suport a la Marxa del Carbó de les entitats socials del Parc Alcosa


L'ACR Utopia XXI va participar, donant suport, als actes programats passats dia 5 de gener per les entitats socials del Parc Alcosa, concretament a la Marxa del Carbó convocada per la Xarxa Social del Parc, l'Associació de Veïns del Parc Alcosa-Els Alfalars i la Koordinadora de Kol·lectius del Park. L'ACR Utopia XXI dins del seu programa d'actuació col·labora en diferents accions locals en l'Horta, València, Foia de Bunyol i Camp de Morvedre. Al Parc Alcosa, desenvolupa un programa de voluntariat del valencià i de dinamització social, així com col·labora en diferents accions interassociatives de caràcter social dirigides a sectors en risc d'exclusió social, dones, inmigrants i jovertut.

6.1.10

ACR Utopia XXI dóna suport al Pícnic en defensa del Jardí de Montfort i a la manifestació solidària amb María José Carrascosa

    Vos demanem que doneu suport el pròxim 17 DE GENER al PICNIC POPULAR EN DEFENSA DEL JARDÍ DE MONTFORT, a les 13:00 hores, a l’interior del Jardí de Montfort (València-l’Horta), que convoquen Cercle Obert de Benicalap i República Valenciana-pve.
    Igualment, vos demanem que doneu suport a la manifestació convocada per la família de María José Carrascosa, la valenciana empresonada als Estats Units, recentment condemnada a 14 anys, per defensar els drets de mare i els drets de la seua filla. Esta manifestació es farà el pròxim 24 de gener a les 12:00 hores, i partirà des de les portes de l’Ajuntament de València per acabar en el consolat nord-americà al carrer del Doctor Romagosa.